Floriano Enrique Hernández Cruz (Ronyk)

Ya'al Ichin, ja' ti buy vilbatel li nene' ichine

“Li vok’ta yoxibal k’ak’al ta yual ulol (sba k’ak’alil yual mayo ta 1987), ja’ o sk’ak’alil chbaj tale! ti ya’lel sat vinajel chtal xt’uxubtas ti balumil yo’xlik o ti yan jch’iele xchi’uk ti sk’ak’alil ixime.”

“K’usi tsots ka’i k’alal ch’inun to oxe ja’ o k’alal laj jkomtsan ti kosilal xchi’uk ti jtot jme’e yo’ li tal ta slumai Jobel ta chanvun. oy o no’ox jubatel ti sole! jtuktuk ta jya’yel oe

Ja’ xa tey k’unk’un lik jlok’taan k’usi bonanbil chkil ta revista chalbike.”